• Home
 • O nás
 • Izolační systémy
 • Realizace
 • Kontakt
 • Střešní systémy
 • Zemní systémy
 • Jezírka
 • Bazény
 • Balkóny, terasy
 • Zelená úsporám
 • Fotovoltaika

Zemní hydroizolační systém

Zemní izolační systém je určen pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Vhodný je téměř do všech typů prostředí s různým stupněm biologické i chemické agresivity a trvalými teplotami od -20ºC do +40ºC.

Problémem není ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.

Přednosti a výhody

 • Vysoká pevnost a průtažnost folií
 • Trvalá pevnost v tlaku
 • Vynikající svařitelnost
 • Odolnost proti působení agresivních pozemních vod
 • Pružnost a ohebnost za chladu
 • Výborná odolnost proti perforaci
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
 • Odolnost proti mechanickému namáhání při sedání staveb
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost
 • Funkční spolehlivost a vysoká životnost

Používání folii z měkčeného PVC jako povlakové izolace chránící stavební objekty proti vodě je blíže specifikováno v ČSN 73 0600. Folie z měkčeného polyvinylchloridu tvoří ochranu staveb jak proti vodě podpovrchové (spodní stavba), tak proti Radonu. Izolace proti vodě a radonu při použití těchto folií jsou vytvářeny souvrstvím z folie z mPVC chráněné netkanou textilií z jedné nebo z obou stran. Takto vytvořená izolace se k podkladu plnoplošně nelepí, pouze ve vhodných místech se z montážních důvodů spojuje s podkladem. Tento způsob provádění umožňuje kladení izolačních souvrství i na podklady, které jsou vlhké.

Použití

Pro izolaci podzemních konstrukcí nad hladinou spodní vody lze použít folii z mPVC o min. tl. 0,6 mm. U podzemních konstrukcí, které mohou být vystaveny účinkům podpovrchové vody tlakové, musí být min. tl. folie 1,0 mm a více. V některých případech slouží izolace proti vodě též jako ochrana proti pronikání škodlivých látek do podzemních vod, nebo má zabránit pronikání radonových plynů do konstrukce. Pro tyto případy používáme pouze folie s atestem od výrobce. Folie z měkčeného PVC v současné době prakticky vytlačili asfaltové pásy, neboť mají mnohem lepší vlastnosti, jednodušší technologii kladení a několikanásobně vyšší trvanlivost.

Technické parametry

Folie z mPVC se vyráví v tl. od 0,8 mm do 2,0 mm. Jejich výbornou vlastností je poměrné prodloužení při přetržení od 180 do 250 %. Mez pevnosti v tahu při přetržení dosahuje až 15 MPa. Některé typy křehnou při ohybu až při -30°C, což umožňuje práce od -5°C do 40°C.

Asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako protiradonová izolace!

(odst. 7.5, ČSN 73 0601)

Důvodem je nevyhovující spoj a opracování detailů prostupů, které jsou netěsné pro pronikání radonu přes spodní stavbu!

Zde se přímo nabízí otázka:

PROČ používat do staveb asfaltové pásy jako ochranu proti vlhkosti a vodě s omezenou životností a nevyhovující těsností spojů a detailů prostupů?

Izolace, která nesplňuje požadavek trvalé plynotěsnosti a životnosti, nesplňuje logicky požadavek trvalé vodotěsnosti!

Protiradonovou izolaci nelze nahradit žádným typem vodostavebného betonu!

Na protiradonovou izolaci nesmí být z důvodu špatné těsnosti spojů pužity plastové profilované (nopované) folie!

(odst. 7.4, ČSN 73 0601)

Dostatečnou ochranou objektu je kvalitou standardní hydroizolace navržená podle hydrofyzikálního namáhání spodní stavby objektu. Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní ploše objektu. Pro potlačení komínového efektu, který vytváří podtlak v kontaktních podlažích, se doporučuje oddělit těsnými dveřmi schodišťový prostor v kontaktu s podzemním nebo přízemním podlažím. Pro zachování plné funkčnosti hydroizolace po celou dobu užívání objektu doporučuji použít osvědčené a zejména trvanlivé hydroizolace, tedy nikoli izolace typu asfaltových pásů, které mají omezenou životnost do 10 až 15 let.

Významné jsou také spoje hydroizolace, které by měly být strukturní a ne spojením pouze dvou vrstev asfaltových. Pro dokonalý a trvale funkční spoj je nutné vodotěsně spojit všechny vrstvy izolace. Dále je důležité věnovat pozornost dokonalému vodotěsnému opracování postupů instalací. Z tohoto důvodu doporučujeme zadat hydroizolaci profesionální firmě, která provede dílo ve vysoké kvalitě se zárukou.

Komentář
K čemu je izolace spodní stavby, která bude po 15 letech nefunkční a stavba bude ohrožena vlhkostí nebo vodou? Jakou zárukou je spoj např. asfaltové lepenky se skelnou nebo kovovou vložkou, kterou nikdy vzájemně v pásech nespojíte? I na pozemku s nízkým radonovým indexem se může postavit objekt, který bude mít po dokončení zvýšené hladiny radonu!

design by art21 s.r.o.
code by altrodesign.cz